Năm 2023
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 12/2022 12/SXD-KTVL 11/1/2023
Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 11/2022 11/SXD-KTVL 8/12/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 10/2022 10/SXD-KTVL 8/11/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 9/2022 09/SXD-KTVL 11/10/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 08/2022 08/SXD-KTVL 14/9/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 07/2022 07/SXD-KTVL 11/8/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 06/2022 06/SXD-KTVL 8/7/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 05/2022 05/SXD-KTVL 9/6/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 04/2022 04/SXD-KTVL 10/5/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 3/2022 03/SXD-KTVL 8/4/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 02/2022 02/SXD-KTVL 8/3/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 01/2022 01/SXD-KTVL 9/2/2022
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 12/2021 12/SXD-KTVL 10/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 11/2021 11/SXD-KTVL 8/12/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 10/2021 10/SXD-KTVL 9/11/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 9/2021 09/SXD-KTVL 7/10/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 8/2021 08/SXD-KTVL 8/9/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 7/2021 07/SXD-KTVL 5/8/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 6/2021 06/SXD-KTVL 8/7/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 5/2021 05/SXD-KTVL 4/6/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 4/2021 04/SXD-KTVL 10/5/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 3/2021 03/SXD-KTVL 6/4/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 02/2021 02/SXD-KTVL 9/3/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 01/2021 01/SXD-KTVL 05/2/2021
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 12/2020 12/SXD-KTVL 11/01/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 11/2020 11/SXD-KTVL 11/12/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 10/2020 10/SXD-KTVL 11/11/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 9/2020 09/SXD-KTVL 9/10/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 8/2020 08/SXD-KTVL 10/9/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 7/2020 07/SXD-KTVL 12/8/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 6/2020 06/SXD-KTVL 10/7/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 5/2020 05/SXD-KTVL 10/6/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 4/2020 04/SXD-KTVL 8/5/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 3/2020 03/SXD-KTVL 9/4/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 2/2020 02/SXD-KTVL 6/3/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 1/2020 01/SXD-KTVL 7/2/2020
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 12/2019 12/SXD-KTVL 8/1/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tháng 11 năm 2019 tỉnh Sóc Trăng 11/SXD-KTVL 9/12/2019
Giá VLXD tháng 10 tỉnh Sóc trăng 10/SXD-KTVL 8/11/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 1/2019 01/SXD-KTVL 2/11/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 9/2019 09/SXD-KTVL 9/10/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 8/2019 08/SXD-KTVL 9/9/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 7/2019 07/SXK-KTVL 07/8/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 2/2019 02/SXD-KTVL 3/8/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 6/2019 06/SXD-KTVL 05/7/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 5/2019 05/SXD-KTVL 6/6/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 4/2019 04/SXD-KTVL 8/5/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 3 năm 2019 03/SXD-KTVL 8/4/2019
Công bố giá VLXD Sóc Trăng tháng 11/2018 11/SXD-KTVL 12/7/2018