Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2021 địa bàn tỉnh Sơn La 1451/CBGVLXD-SXD 21/07/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La 878/CBGVLXD-SXD 21/05/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 1 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La 506/CBGVLXD-SXD 01/04/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La 2013/CBGVLXD-SXD 13/10/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2020 địa bàn tỉnh Sơn La 600/BGVLXD-SXD 30/03/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2019 địa bàn tỉnh Sơn La 2808/QĐ-UBND 18/11/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng Quý II năm 2019 địa bàn tỉnh Sơn La 1219/BGVLXD-SXD 12/07/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2019 địa bàn tỉnh Sơn La 857/CBGVLXD-SXD 21/05/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 địa bàn tỉnh Sơn La 592/CBGVLXD-SXD 11/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 địa bàn tỉnh Sơn La 2154/CBGVLXD-SXD 11/12/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 địa bàn tỉnh Sơn La 1530/CBGVLXD-SXD 06/09/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 địa bàn tỉnh Sơn La 554/CBGVLXD-SXD 06/04/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 1707/CBGVLXD-SXD 30/10/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 1319/CBGVLXD-SXD 30/08/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 1142/CBGVLXD-SXD 31/07/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 866/CBGVLXD-SXD 13/06/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 242/CBGVLXD-SXD 07/03/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 12/CBGVLXD-SXD 05/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 3 năm 2016 địa bàn tỉnh Sơn La 736/CBGVLXD-SXD 12/07/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 1 năm 2016 địa bàn tỉnh Sơn La 33/CBGVLXD-SXD 11/01/2016