Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2019 địa bàn tỉnh Sơn La 592/CBGVLXD-SXD 11/04/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2018 địa bàn tỉnh Sơn La 2154/CBGVLXD-SXD 11/12/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2018 địa bàn tỉnh Sơn La 1530/CBGVLXD-SXD 06/09/2018
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2018 địa bàn tỉnh Sơn La 554/CBGVLXD-SXD 06/04/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 1707/CBGVLXD-SXD 30/10/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 1319/CBGVLXD-SXD 30/08/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 1142/CBGVLXD-SXD 31/07/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 866/CBGVLXD-SXD 13/06/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 242/CBGVLXD-SXD 07/03/2017
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2017 địa bàn tỉnh Sơn La 12/CBGVLXD-SXD 05/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 3 năm 2016 địa bàn tỉnh Sơn La 736/CBGVLXD-SXD 12/07/2016
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý 1 năm 2016 địa bàn tỉnh Sơn La 33/CBGVLXD-SXD 11/01/2016