Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 9 năm 2022 2557/TB-SXD 06/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 8 năm 2022 2309/TB-SXD 12/9/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 7 năm 2022 2016/TB-SXD 09/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 6 năm 2022 1745/TB-SXD 13/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 5 năm 2022 1342/TB-SXD 08/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 4 năm 2022 1088/TB-SXD 09/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 2 năm 2022 504/TB-SXD 02/03/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 1 năm 2022 286/TB-SXD 08/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 11 năm 2021 3168/TB-SXD 02/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 10 năm 2021 2832/TB-SXD 03/11/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 9 năm 2021 2498/TB-SXD 1/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 8 năm 2021 2193/TB-SXD 1/9/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 7 năm 2021 1992/TB-SXD 2/8/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 6 năm 2021 1707/TB-SXD 2/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 5 năm 2021 1338/CB-VLXD-LS 04/6/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 4 năm 2021 1033/CB-VLXD-LS 05/5/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 3 năm 2021 779/CB-VLXD-LS 05/4/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 2 năm 2021 492/CB-VLXD-LS 05/3/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 1 năm 2021 284/CB-VLXD-LS 04/2/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 12 năm 2020 4252/CB-VLXD-LS 30/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 11 năm 2020 3928/CB-VLXD-LS 04/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 10 năm 2020 3638/CB-VLXD-LS 04/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 9 năm 2020 3193/CB-VLXD-LS 05/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 8 năm 2020 2788/CB-VLXD-LS 03/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 7 năm 2020 2458/CB-VLXD-LS 05/8/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 6 năm 2020 2079/CB-VLXD-LS 03/7/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 5 năm 2020 1664/CB-VLXD-LS 04/6/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 4 năm 2020 1274/CB-VLXD-LS 04/5/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 3 năm 2020 971/CB-VLXD-LS 03/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 2 năm 2020 625/CB-VLXD-LS 04/3/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 1 năm 2020 273/CB-VLXD-LS 03/2/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 12 năm 2019 3650/CB-VLXD-LS 18/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 11 năm 2019 3490/CB-VLXD-LS 04/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 10 năm 2019 3139/CB-VLXD-LS 05/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 9 năm 2019 2700/CB-VLXD-LS 04/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 8 năm 2019 2280/CB-VLXD-LS 30/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 7 năm 2019 2029/CB-VLXD-LS 05/8/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 6 năm 2019 1669/CB-VLXD-LS 05/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 5 năm 2019 1286/CB-VLXD-LS 04/6/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 4 năm 2019 998/CB-VLXD-LS 04/5/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 3 năm 2019 733/CB-VLXD-LS 05/4/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 2 năm 2019 469/CB-VLXD-LS 07/3/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh Tháng 1 năm 2019 307/CB-VLXD-LS 15/2/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 12 năm 2018 60/CB-VLXD-LS 07/1/2019
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 11 năm 2018 3192/CB-VLXD-LS 05/12/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 10 năm 2018 2891/CB-VLXD-LS 12/11/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 9 năm 2018 2559/CB-VLXD-LS 05/10/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 8 năm 2018 2282/CB-VLXD-LS 06/9/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 7 năm 2018 2066/CB-VLXD-LS 06/8/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 6 năm 2018 1767/CB-VLXD-LS 03/7/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 5 năm 2018 1450/CB-VLXD-LS 06/6/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 4 năm 2018 1039/CB-VLXD-LS 04/5/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 3 năm 2018 818/CB-VLXD-LS 05/4/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 2 năm 2018 817/CB-VLXD-LS 05/4/2018
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 1 năm 2018 816/CB-VLXD-LS 05/4/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 10 năm 2017 3091/CB-VLXD-LS 03/11/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 9 năm 2017 2793/CB-VLXD-LS 09/10/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 8 năm 2017 2502/CB-VLXD-LS 07/9/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 7 năm 2017 2254/CB-VLXD-LS 16/8/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 6 năm 2017 1767/CB-VLXD-LS 10/7/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 5 năm 2017 1429/CB-VLXD-LS 16/6/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 4 năm 2017 1249/CB-VLXD-LS 25/5/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 3 năm 2017 693/CB-VLXD-LS 03/4/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 2 năm 2017 387/CB-VLXD-LS 01/3/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 1 năm 2017 190/CB-VLXD-LS 02/2/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 12 năm 2016 13/CB-VLXD-LS 04/1/2017
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 11 năm 2016 2464a/CB-VLXD-LS 01/12/2016
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 10 năm 2016 2219/CB-VLXD-LS 03/11/2016
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 9 năm 2016 1895/CB-VLXD-LS 03/10/2016
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 8 năm 2016 1653/CB-VLXD-LS 01/9/2016
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 7 năm 2016 1385a/CB-VLXD-LS 05/8/2016
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 6 năm 2016 1090/CB-VLXD-LS 4/7/2016
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 4 năm 2016 663/CB-VLXD-LS 04/5/2016
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 3 năm 2016 442/CB-VLXD-LS 01/4/2016
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 2 năm 2016 263/CB-VLXD-LS 01/3/2016
Giá vật liệu xây dựng Tây Ninh Tháng 1 năm 2016 158/CB-VLXD-LS 01/2/2016