Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 12 năm 2022 01/CB-SXD 12/01/2023
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 11 năm 2022 12/CB-SXD 15/12/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 10 năm 2022 11/CB-SXD 15/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 09 năm 2022 10/CB-SXD 19/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 08 năm 2022 09/CB-SXD 15/09/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 07 năm 2022 08/CB-SXD 24/08/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 06 năm 2022 07/CB-SXD 20/07/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 05 năm 2022 06/CB-SXD 17/06/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 04 năm 2022 05/CB-SXD 16/05/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 03 năm 2022 04/CB-SXD 18/04/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 2 năm 2022 03/CB-SXD-STC 16/02/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 01 năm 2022 02/CB-SXD-STC 16/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 12 năm 2021 12/CB-SXD-STC 10/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 11 năm 2021 12/CB-SXD-STC 10/12/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 9 năm 2021 10/CB-SXD-STC 13/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 6 năm 2021 07/CB-SXD-STC 12/07/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 5 năm 2021 06/CB-SXD-STC 10/06/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 4 năm 2021 05/CB-SXD-STC 13/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 3 năm 2021 04/CB-SXD-STC 14/04/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 2 năm 2021 03/CB-SXD-STC 11/03/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 1 năm 2021 02/CB-SXD-STC 9/2/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 11 năm 2020 11/CB-SXD-STC 06/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 8 năm 2020 09/CB-SXD-STC 25/08/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 7 năm 2020 08/CB-SXD-STC 06/08/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 3 năm 2020 04/CB-SXD-STC 09/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 2 năm 2020 03/CB-SXD-STC 09/03/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 8 năm 2019 09/CB-SXD-STC 09/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 7 năm 2019 08/CB-SXD-STC 08/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 5 năm 2019 06/CB-SXD-STC 10/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 1 năm 2019 02/CB-SXD-STC 01/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 11 năm 2018 12/CB-XD-TC 07/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 10 năm 2018 11/CB-XD-TC 06/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 9 năm 2018 10/CB-XD-TC 08/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 5 năm 2018 06/CB-XD-TC 07/06/2017
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 9 năm 2017 09/CB-XD-TC 09/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 8 năm 2017 08/CB-XD-TC 07/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 7 năm 2017 07/CB-XD-TC 03/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình tháng 5 năm 2017 5a/CB-XD-TC 14/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 1 năm 2017