Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2022 13/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 07 năm 2022 29/07/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2022 30/06/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2022 31/05/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2022 29/04/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2022 31/03/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2022 28/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2021 29/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 09 năm 2021 30/09/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2021 31/08/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2021 31/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2021 29/04/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2021 26/02/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2021 29/01/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 12 năm 2020 30/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 11 năm 2020 30/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2020 31/08/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2020 29/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2020 28/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2019 26/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2019 29/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2018 31/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 07 năm 2018 31/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2018 29/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2018 31/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2018 27/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2018 30/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2018 28/02/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2018 31/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 12 năm 2017 29/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 11 năm 2017 30/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2017 31/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 09 năm 2017 29/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2017 31/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 07 năm 2017 31/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2017 30/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2017 31/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2017 28/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2017 31/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2017 28/02/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2017 25/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 12 năm 2016 27/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 11 năm 2016 30/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 10 năm 2016 31/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 09 năm 2016 30/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 08 năm 2016 31/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 07 năm 2016 29/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 06 năm 2016 30/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 05 năm 2016 31/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 04 năm 2016 29/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 03 năm 2016 31/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 02 năm 2016 29/02/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 01 năm 2016 28/01/2016