Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2022 7804/LSXD-TC 21/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Tháng 8 năm 2022 7022/LSXD-TC 22/9/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Tháng 7 năm 2022 6382/LSXD-TC 30/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 2 năm 2022 5051/LSXD-TC 14/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Tháng 4,5 năm 2022 3427/SXD-TC 18/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 1 năm 2022 2401/SXD-TC 13/4/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Tháng 1,2 năm 2022 1345/SXD-KTXD 04/3/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 4 năm 2021 151/LSXD-TC 10/1/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2021 7377/LSXD-TC 08/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 2 năm 2021 4663/LSXD-TC 06/7/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 1 năm 2021 2231/LSXD-TC 09/4/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2020 6180/LSXD-TC 05/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 1 năm 2020 1794/LSXD-TC 31/3/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 4 năm 2019 36/LSXD-TC 03/01/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2019 6063/LSXD-TC 04/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 2 năm 2019 3872/LSXD-TC 05/7/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 1 năm 2019 1785/LSXD-TC 04/4/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 4 năm 2018 69/LSXD-TC 04/01/2018
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 3 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 2 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa Quý 3 năm 2017 5472/LSXD-TC 05/10/2017
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 4 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 2 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 1 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 4 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 3 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 2 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 1 năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 4 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 3 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 2 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 1 năm 2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 4 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 3 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 2 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thanh Hóa Quý 1 năm 2014