Năm 2023
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2023 385/LSXD-TC 15/2/2023
Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2022 156/LSXD-TC 16/01/2023
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2022 4715/LSXD-TC 06/12/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2022 4171/LSXD-TC 03/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2022 3773/LSXD-TC 11/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2022 3335/LSXD-TC 14/9/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2022 2878/LSXD-TC 05/8/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2022 2520/LSXD-TC 08/7/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2022 1989/LSXD-TC 03/6/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung Tháng 4 năm 2022 1705/LSXD-TC 17/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2022 1519/LSXD-TC 04/5/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2022 1184/LSXD-TC 08/4/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2022 792/LSXD-TC 11/03/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2022 476/LSXD-TC 17/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2021 64/LSXD-TC 07/01/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2021 4778/LSXD-TC 10/12/2021
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2021 3610/LSXD-TC 30/9/2021
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2021 3185/LSXD-TC 30/8/2021
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2021 2734/LSXD-TC 29/7/2021
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2021 2473/LSXD-TC 08/7/2021
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2021 2011/LSXD-TC 03/6/2021
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2021 1623/LSXD-TC 10/5/2021
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2021 1250/LSXD-TC 08/4/2021
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2021 787/LSXD-TC 05/3/2021
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2021 444/LSXD-TC 02/2/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2020 2598/LSXD-TC 26/8/2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2020 2083/LSXD-TC 17/7/2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2020 1693/LSXD-TC 15/6/2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2020 1343/LSXD-TC 12/5/2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2020 1028/LSXD-TC 09/4/2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2020 649/LSXD-TC 13/3/2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2020 359/LSXD-TC 17/2/2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2019 1306/LSXD-TC 14/11/2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2019 2627/LSXD-TC 11/10/2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2019 2313/LSXD-TC 12/9/2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2019 1754/LSXD-TC 17/7/2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2019 833/LSXD-TC 18/4/2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2019 593/LSXD-TC 22/3/2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2019 377/LSXD-TC 27/2/2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2018 132/LSXD-TC 21/1/2019
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2018 2777/LSXD-TC 08/11/2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2018 2274/LSTC-XD 04/10/2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2018 1998/LSTC-XD 11/9/2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2018 1704/LSXD-TC 09/8/2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2018 1410/LSXD-TC 09/7/2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2018 1108/LSXD-TC 07/6/2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2018 821/LSXD-TC 04/5/2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2018 419/LSXD-TC 14/3/2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2017 72/LSXD-TC 10/1/2018
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2017 2744/LSXD-TC 08/12/2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2017 2013/LSXD-TC 18/9/2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2017 1438/LSXD-TC 10/7/2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2017 1081/LSXD-TC 02/6/2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 12 năm 2013 3675 LS/TC-XD 31/12/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 10 năm 2013 2808 LS/TC-XD 29/10/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 9 năm 2013 2498 LS/TC-XD 02/10/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 8 năm 2013 2167 LS/TC-XD 30/8/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 7 năm 2013 1797 LS/TC-XD 30/7/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 6 năm 2013 1500 LS/TC-XD 28/6/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 5 năm 2013 1169 LS/TC-XD 28/5/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 4 năm 2013 887 LS/TC-XD 26/4/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 3 năm 2013 652 LS/TC-XD 01/4/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 2 năm 2013 386 LS/TC-XD 28/2/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 1 năm 2013 217 LS/TC-XD 29/1/2013
Giá vật liệu xây dựng Thừa Thiên Huế Tháng 11 năm 2013