Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Tiền Giang tháng 10 năm 2020 2790/TB-SXD 13/11/2020
Giá VLXD tỉnh Tiền Giang tháng 9 năm 2020 2469/TB-SXD 08/10/2020
Giá VLXD tỉnh Tiền Giang tháng 8 năm 2020 2295/TB-SXD 22/9/2020
Giá VLXD tỉnh Tiền Giang tháng 7 năm 2020 2305/LS-XD-TC 14/8/2020
Giá VLXD tỉnh Tiền Giang tháng 6 năm 2020 1861/LS-XD-TC 02/7/2020
Giá VLXD tỉnh Tiền Giang tháng 5 năm 2020 1771/LS-XD-TC 24/6/2020
Giá VLXD tỉnh Tiền Giang tháng 4 năm 2020 1568/LS-XD-TC 05/6/2020
Giá VLXD tỉnh Tiền Giang tháng 3 năm 2020 941/LS-XD-TC 10/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 2 năm 2020 709/LS-XD-TC 20/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 1 năm 2020 373/LS-XD-TC 14/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 12 năm 2019 27/LS-XD-TC 06/01/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 11 năm 2019 3480/LS-XD-TC 25/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 10 năm 2019 3168/LS-XD-TC 27/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 9 năm 2019 2783/LS-XD-TC 24/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 8 năm 2019 2474/LS-XD-TC 25/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 7 năm 2019 2275/LS-XD-TC 04/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 6 năm 2019 1949/LS-XD-TC 24/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 5 năm 2019 1625/LS-XD-TC 19/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 4 năm 2019 1362/LS-XD-TC 23/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 3 năm 2019 1361/LS-XD-TC 23/05/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 6 năm 2018 1846/LS-XD-TC 18/07/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 3 năm 2017 959/LS-XD-TC 18/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 2 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 7 năm 2016 12/LS-XD-TC 14/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 8 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 12 năm 2016