Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 11 năm 2019 11/SXD-QLXD 19/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2019 10/SXD-QLXD 19/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2019 9/SXD-QLXD 19/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2019 8/SXD-QLXD 19/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2019 7/SXD-QLXD 19/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2019 6/SXD-QLXD 19/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2019 5/SXD-QLXD 19/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2019 4/SXD-QLXD 19/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2019 3/SXD-QLXD 21/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2019 02/SXD-QLXD 21/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 1 năm 2019 01/SXD-QLXD 21/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2018 10/SXD-KTVLXD 19/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2018 09/SXD-KTVLXD 19/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2018 08/SXD-KTVLXD 20/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2018 07/SXD-KTVLXD 19/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2018 06/SXD-KTVLXD 21/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2018 05/SXD-KTVLXD 21/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2018 03/SXD-KTVLXD 19/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2018 02/SXD-KTVLXD 08/02/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 12 năm 2017 12/SXD-KTVLXD 08/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 11 năm 2017 11/SXD-KTVLXD 10/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2017 10/SXD-KTVLXD 10/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2017 09/SXD-KTVLXD 15/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2017 08/SXD-KTVLXD 15/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2017 07/SXD-KTVLXD 15/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2017 06/SXD-KTVLXD 15/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2017 05/SXD-KTVLXD 15/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2017 04/SXD-KTVLXD 15/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2017 03/SXD-KTVLXD 15/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2017 02/SXD-KTVLXD 15/02/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 1 năm 2017 01/SXD-KTVLXD 15/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 12 năm 2016 12/SXD-KTVLXD 15/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 11 năm 2016 11/SXD-KTVLXD 15/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2016 10/SXD-KTVLXD 17/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2016 09/SXD-HĐXD 15/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2016 08/SXD 15/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2016 07/SXD-HĐXD 15/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2016 06/LS-XD-TC 15/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2016 5/LSXD-TC 18/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2016 4/LSXD-TC 15/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2016 3/LSXD-TC 15/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2016 02/LSXD-TC 19/02/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 1 năm 2016 01/LSXD-TC 15/01/2016