Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 12 năm 2022 12/TB-SXD 12/12/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 11 năm 2022 11/TB-SXD 29/11/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2022 10/TB-SXD 11/11/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2022 09/TB-SXD 12/10/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2022 08/TB-SXD 08/9/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2022 07/TB-SXD 09/8/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2022 06/TB-SXD 7/7/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2022 05/TB-SXD 15/6/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2022 04/TB-SXD 10/5/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2022 03/TB-SXD 31/3/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2022 02/TB-SXD 28/2/2022
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 1 năm 2022 01/TB-SXD 28/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 12 năm 2021 13/TB-SXD 15/12/2021
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2021 10/TB-SXD 29/10/2021
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2021 09/TB-SXD 30/9/2021
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2021 08/TB-SXD 30/8/2021
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2021 07/TB-SXD 10/8/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2021 06/TB-SXD 30/6/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2021 05/TB-SXD 31/5/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2021 04/TB-SXD 29/4/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2021 03/TB-SXD 31/3/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2021 02/TB-SXD 01/03/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 1 năm 2021 01/TB-SXD 29/1/2021
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 11 năm 2021 12/TB-SXD
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 12 năm 2020 12/TB-SXD 09/12/2020
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 11 năm 2020 11/TB-SXD 27/11/2020
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2020 10/TB-SXD 30/10/2020
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2020 09/TB-SXD 30/9/2020
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2020 08/TB-SXD 28/8/2020
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2020 07/TB-SXD 30/7/2020
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2020 06/SXD-QLXD 30/6/2020
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2020 04/SXD-QLXD 19/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2020 3/SXD-QLXD 19/03/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2020 02/SXD-QLXD 14/02/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 1 năm 2020 01/SXD-QLXD 19/01/2020
Giá VLXD tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2020 05/SXD-QLXD
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 12 năm 2019 12/SXD-QLXD 24/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 11 năm 2019 11/SXD-QLXD 19/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2019 10/SXD-QLXD 19/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2019 9/SXD-QLXD 19/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2019 8/SXD-QLXD 19/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2019 7/SXD-QLXD 19/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2019 6/SXD-QLXD 19/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2019 5/SXD-QLXD 19/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2019 4/SXD-QLXD 19/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2019 3/SXD-QLXD 21/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2019 02/SXD-QLXD 21/02/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 1 năm 2019 01/SXD-QLXD 21/01/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2018 10/SXD-KTVLXD 19/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2018 09/SXD-KTVLXD 19/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2018 08/SXD-KTVLXD 20/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2018 07/SXD-KTVLXD 19/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2018 06/SXD-KTVLXD 21/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2018 05/SXD-KTVLXD 21/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2018 03/SXD-KTVLXD 19/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2018 02/SXD-KTVLXD 08/02/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 12 năm 2017 12/SXD-KTVLXD 08/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 11 năm 2017 11/SXD-KTVLXD 10/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2017 10/SXD-KTVLXD 10/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2017 09/SXD-KTVLXD 15/09/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2017 08/SXD-KTVLXD 15/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2017 07/SXD-KTVLXD 15/07/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2017 06/SXD-KTVLXD 15/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2017 05/SXD-KTVLXD 15/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2017 04/SXD-KTVLXD 15/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2017 03/SXD-KTVLXD 15/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2017 02/SXD-KTVLXD 15/02/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 1 năm 2017 01/SXD-KTVLXD 15/01/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 12 năm 2016 12/SXD-KTVLXD 15/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 11 năm 2016 11/SXD-KTVLXD 15/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 10 năm 2016 10/SXD-KTVLXD 17/10/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 9 năm 2016 09/SXD-HĐXD 15/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 8 năm 2016 08/SXD 15/08/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 7 năm 2016 07/SXD-HĐXD 15/07/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 6 năm 2016 06/LS-XD-TC 15/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 5 năm 2016 5/LSXD-TC 18/05/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 4 năm 2016 4/LSXD-TC 15/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 3 năm 2016 3/LSXD-TC 15/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 2 năm 2016 02/LSXD-TC 19/02/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Trà Vinh tháng 1 năm 2016 01/LSXD-TC 15/01/2016