Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 11 năm 2022 21/11/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 10 năm 2022 14/10/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 9 năm 2022 27/09/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 8 năm 2022 17/08/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang quý II năm 2022 09/06/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 4 năm 2022 05/04/2022
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang quý I năm 2022 09/03/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang quý IV năm 2021 05/10/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang quý III năm 2021 bổ sung 07/09/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang quý III năm 2021 01/07/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang quý II năm 2021 bổ sung lần 2 31/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang quý II năm 2021 bổ sung lần 1 17/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang quý II năm 2021 15/05/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 01 và 02 năm 2021 08/03/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 12 năm 2020 25/01/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 11 năm 2020 25/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 10 năm 2020 30/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 09 năm 2020 11/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 08 năm 2020 03/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 07 năm 2020 07/10/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 06 năm 2020 23/09/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 05 năm 2020 14/09/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 04 năm 2020 17/07/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 03 năm 2020 05/06/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 02 năm 2020 24/04/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 01 năm 2020 15/04/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 12 năm 2019 22/01/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 11 năm 2019 31/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 10 năm 2019 19/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 09 năm 2019 25/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 08 năm 2019 08/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 07 năm 2019 15/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 06 năm 2019 24/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 05 năm 2019 05/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 04 năm 2019 31/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 03 năm 2019 23/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 02 năm 2019 19/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 01 năm 2019 26/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Tuyên Quang tháng 12 năm 2018 16/01/2019
Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2018
Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tháng 11 & 12 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tháng 05 & 06 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tháng 03 & 04 năm 2017
Giá vật liệu xây dựng tháng 01 & 02 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tháng 10 & 11 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tháng 01 & 02 năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tháng 11 & 12 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng tháng 09 & 10 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015
Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014
Năm 2013
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013 10/01/2014
Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013 13/12/2013
Giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2013 11/10/2013
Giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2013 06/09/2013
Giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2013 07/08/2013
Giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2013 12/07/2013
Giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2013 31/05/2013
Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2013 04/05/2013
Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2013 29/03/2013
Giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013 04/03/2013
Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2013 31/01/2013
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2012 28/12/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2012 06/12/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2012 28/09/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2012 31/08/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2012 29/06/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2012 07/06/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2012 27/04/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2012 31/03/2012
Giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2012 31/01/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng Quý 4 năm 2011 30/12/2011
Giá vật liệu xây dựng Quý 3 năm 2011 30/09/2011
Giá vật liệu xây dựng Quý 2 năm 2011 30/06/2011
Giá vật liệu xây dựng Quý 1 năm 2011 10/03/2011