Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 12 năm 2022 33/CB-LS 9/1/2023
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 11 năm 2022 2692/CB-LS 5/12/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 10 năm 2022 2411 /CB-LS 04/11/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2022 2164/CB-LS 07/10/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 8 năm 2022 1914 /CB-LS 9/9/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 7 năm 2022 1667 /CB-LS 05/8/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 6 năm 2022 1432/CB-LS 08/7/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 5 năm 2022 1159/CB-LS 08/6/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 4 năm 2022 889 /CB-LS 9/5/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 3 năm 2022 661/CB-LS 8/4/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 2 năm 2022 400 /CB-LS 8/3/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2022 221 /CB-LS 10/02/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 12 năm 2021 32/CB-LS 07/01/2022
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 10 năm 2021 2551/CB-LS 05/11/2021
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2021 2261/CB-LS 08/10/2021
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 8 năm 2021 1941 /CB-LS 01/9/2021
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 7 năm 2021 1782 /CB-LS 11/8/2021
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 6 năm 2021 1586 /CB-LS 16/7/2021
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 5 năm 2021 1317/CB-LS 18/06/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 4 năm 2021 1015/CB-LS 26/5/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 3 năm 2021 827/CB-LS 29/4/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 2 năm 2021 454/CB-LS 12/3/2021
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2021 321/CB-LS 24/2/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 11 năm 2020 2886/CB-LS 15/12/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 10 năm 2020 2587/CB-LS 12/11/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2020 2267/CB-LS 14/10/2020
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 8 năm 2020 1967/CB-LS 11/9/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 7 năm 2020 1665/CB-LS 13/8/2020
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 6 năm 2020 1358/CB-LS 10/7/2020
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 5 năm 2020 1065/CB-LS 12/6/2020
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 4 năm 2020 857/CB-LS 12/5/2020
Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long tháng 3 năm 2020 657/CB-LS 13/4/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 2 năm 2020 383/CB-LS 12/3/2020
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2020 161 /CB-LS 07/02/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 11 năm 2019 2058/CB-LS 13/12/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 10 năm 2019 1863/CB-LS 11/11/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2019 1648/CB-LS 10/10/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 8 năm 2019 1438/CB-LS 09/09/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 7 năm 2019 1305/CB-LS 08/08/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 6 năm 2019 1087/CB-LS 08/07/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 5 năm 2019 878/CB-LS 07/06/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 4 năm 2019 724/CB-LS 16/05/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 3 năm 2019 516/CB-LS 09/04/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 2 năm 2019 280/CB-LS 04/03/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2019 209/CB-LS 18/02/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 12 năm 2018 62/CB-LS 07/01/2019
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 11 năm 2018 1876/CB-LS 10/12/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 10 năm 2018 1688/CB-LS 14/11/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2018 1458/CB-LS 05/10/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 8 năm 2018 1276/CB-LS 07/09/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 7 năm 2018 1125/CB-LS 06/08/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 6 năm 2018 934/CB-LS 06/07/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 5 năm 2018 689/CB-LS 04/06/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 4 năm 2018 561 /CB-LS 09/05/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 3 năm 2018 416/CB-LS 08/04/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 2 năm 2018 256/CB-LS 09/03/2018
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2018 156 /CB-LS 31/01/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 12 năm 2017 411/CB.LS 29/12/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 11 năm 2017 372/CB.LS 30/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 10 năm 2017 325/CB.LS 02/11/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2017 331/CB.LS 02/10/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 8 năm 2017 302 /CB.LS 31/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 7 năm 2017 273/CB.LS 01/08/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 5 năm 2017 192 /CB.LS 05/06/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 4 năm 2017 148/CB.LS 03/05/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 3 năm 2017 112/CB.LS 04/04/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 2 năm 2017 71/CB.LS 02/03/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2017 59 /CB.LS 03/02/2017
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 6 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 12 năm 2016 413 /CB.LS 30/12/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 10 năm 2016 356 /CB.LS 07/11/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2016 310/CB.LS 30/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 8 năm 2016 280/CB.LS 07/09/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 6 năm 2016 236 /CB.LS 30/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 5 năm 2016 194/CB.LS 03/06/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 4 năm 2016 157/CB.LS 29/04/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 3 năm 2016 107/CB.LS 31/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 2 năm 2016 74 /CB.LS 04/03/2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 11 năm 2016
Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 1 năm 2016