Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (lần 01) 2579/SXD-KT 04/11/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên bái 2277/SXD-KT 05/10/2022
Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (lần 02) 2012/SXD-KT 06/09/2022
Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (lần 01) 1756/SXD-KT 04/08/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên bái 1509/SXD-KT 06/07/2022
Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (lần 01) 1186/SXD-KT 01/06/2022
Công bố giá xây dựng Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 701/SXD-KT 01/04/2022
Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (lần 02) 419/SXD-KT 07/03/2022
Điều chỉnh, bổ sung giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (lần 01) 132/SXD-KT 20/01/2022
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 51/SXD-KT 11/01/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2417/SXD-KT 15/10/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 2041/SXD-KT 31/08/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1768/SXD-KT 30/07/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1508/SXD-KT 30/06/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu có biến động giá tháng 6 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1295/SXD-KT 08/06/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 1212/SXD-KT 03/06/2021
Điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (giá thép hộp, thép ống các loại) 1073/SXD-KT 24/05/2021
Điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (giá cột điện các loại) 1033/SXD-KT 20/05/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng chủ yếu có biến động giá tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 939/SXD-KT 11/05/2021
Điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 749/SXD-KT 19/04/2021
Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 578/SXD-KT 31/03/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 3556/CBGVLXD-LS 31/12/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý IV năm 2020 địa bàn tỉnh Yên Bái 2441/CBGVLXD-LS 30/09/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2020 địa bàn tỉnh Yên Bái 1924/UBND-SXD 07/07/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý II năm 2020 địa bàn tỉnh Yên Bái 942/UBND-XD 08/04/2020
Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý I năm 2020 địa bàn tỉnh Yên Bái 293/UBND-XD 14/02/2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý I năm 2020 địa bàn tỉnh Yên Bái 07/UBND-XD 02/01/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Đính chính nội dung công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý IV năm 2019 địa bàn tỉnh Yên Bái 2155/SXD-KT 02/10/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý IV năm 2019 địa bàn tỉnh Yên Bái 2140/SXD-KT 30/9/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý III năm 2019 địa bàn tỉnh Yên Bái 1322/SXD-KT 28/06/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý II năm 2019 địa bàn tỉnh Yên Bái 578/SXD-KT 29/03/2019
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý I năm 2019 địa bàn tỉnh Yên Bái 2788/CBGVL.LS 28/12/2018
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường quý IV năm 2018 địa bàn tỉnh Yên Bái 1827/CBGVL.LS 28/09/2018
Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 01/07/2018 1099/TBLS.XD-TC 29/06/2018
Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 01/04/2018 449/TBLS.XD-TC 30/03/2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 01/01/2018 2388/TBLS.XD-TC 29/12/2017
Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 01/10/2017 1696/TBLS.XD-TC 28/09/2017
Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 01/07/2017 1190/TBLS.XD-TC 30/06/2017
Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 01/04/2017 461/TBLS.TC-XD 31/03/2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 01/01/2017 2573/TBLS.TC-XD 30/12/2016
Thông báo điều chỉnh giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ ngày 01/10/2016 1593/TBLS.TC-XD 30/09/2016