Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 9 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 8 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 7 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 6 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 5 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 4 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 3 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 2 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 11 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 10 năm 2022
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 1 năm 2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 9 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 8 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 7 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 6 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 5 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 4 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 3 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 2 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 12 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 11 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 10 năm 2021
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 1 năm 2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 9 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 8 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 7 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 6 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 12 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 11 năm 2020
Giá vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 10 năm 2020
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 9 năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 8 năm 2016
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 7 năm 2016
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 3 năm 2016
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 2 năm 2016
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 1 năm 2016
Năm 2015
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 8 năm 2015
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 6 năm 2015
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 3 năm 2015
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 2 năm 2015
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 12 năm 2015
Gía vật liệu xây dựng TP Hải Phòng tháng 1 năm 2015