Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2020 11485/TB-SXD-VLXD 07/10/2020
Giá VLXD TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2020 7839/TB-SXD-VLXD 13/7/2020
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2020 3317/TB-SXD-VLXD 31/03/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2019 16924/TB-SXD-VLXD 26/12/2019
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2019 12605/TB-SXD-VLX 04/10/2019
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2019 8880/TB-SXD-VLXD 19/07/2019
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2019 3571/TB-SXD-VLXD 29/03/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2018 16205 /TB-SXD-VLXD 28/12/2018
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2018 14670/TB-SXD-VLXD 27/11/2018
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2018
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2017
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2017
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2017
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2016
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2016
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2016
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2016