Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh tháng 12 năm 2022 18541/TB-SXD-VLXD 30/12/2022
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2022 16712/TB-SXD-VLXD 30/11/2022
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh tháng 10 năm 2022 14995/TB-SXD-VLXD 31/10/2022
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2022 14020/TB-SXD-VLXD 14/10/2022
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2022 4894/TB-SXD-VLXD 9/5/2022
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2022 3395/TB-SXD-VLXD 13/4/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2021 523/TB-SXD-VLXD 14/01/2022
Giá VLXD TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2021 8748/TB-SXD-VLXD 31/8/2021
Giá VLXD TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2021 7701/TB-SXD-VLXD 12/7/2021
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2021 4433/TB-SXD-VLXD 27/4/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2020 15556/TB-SXD-VLXD 31/12/2020
Giá VLXD TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2020 11485/TB-SXD-VLXD 07/10/2020
Giá VLXD TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2020 7839/TB-SXD-VLXD 13/7/2020
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2020 3317/TB-SXD-VLXD 31/03/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2019 16924/TB-SXD-VLXD 26/12/2019
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2019 12605/TB-SXD-VLX 04/10/2019
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2019 8880/TB-SXD-VLXD 19/07/2019
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2019 3571/TB-SXD-VLXD 29/03/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2018 16205 /TB-SXD-VLXD 28/12/2018
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2018 14670/TB-SXD-VLXD 27/11/2018
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2018
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2018
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2017
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2017
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2017
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2017
Năm 2016
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý IV năm 2016
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý III năm 2016
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý II năm 2016
Giá vật liệu xây dựng TP. Hồ Chí Minh quý I năm 2016