Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá vlxd Hậu Giang tháng 7/2022 136/TB-SXD 8/7/2022
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 06/2022 122/TB-SXD 15/6/2022
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 05/2022 96/TB-SXD 12/5/2022
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 04/2022 79/TB-SXD 14/4/2022
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 03/2022 58/TB-SXD 14/3/2022
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 02/2022 47/TB-SXD 16/02/2022
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 01/2022 1/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 12/2021 182/TB-SXD 7/12/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 11/2021 171/TB-SXD 11/11/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 10/2021 151/TB-SXD 8/10/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 9/2021 132/TB-SXD 16/9/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 8/2021 121/TB-SXD 10/8/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 7/2021 1/7/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 6/2021 95/TB-SXD 15/6/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 5/2021 78/TB-SXD 13/5/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 4/2021 59/TB-SXD 15/4/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 3/2021 42/TB-SXD 15/3/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 02/2021 24/TB-SXD 04/2/2021
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 01/2021 08/TB-SXD 14/01/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 12/2020 14/12/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 11/2020 1831/TB-SXD 11/11/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 10/2020 1813/TB-SXD 8/10/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 9/2020 12/9/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 8/2020 1597/SXD-QLXD 12/8/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 7/2020 1375/SXD-QLXD 14/7/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 6/2020 1098/SXD-QLXD 13/6/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 5/2020 868/SXD-QLXD 13/5/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 4/2020 664/TB-SXD 13/4/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 3/2020 481/TB-SXD 13/3/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 2/2020 241/TB-SXD 15/2/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 1/2020 71/
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Hậu Giang tháng 12/2019 2089/TB-SXD 19/12/2019
Giá VLXD Tháng 11 năm 2019 tỉnh Hậu Giang 2499/TB-SXD 18/11/2019
Giá VLXD Hậu Giang tháng 10/2019 2083/SXD-KT&VLXD 11/10/2019
Giá VLXD Hậu Giang tháng 9/2019 1951/SXD-KT&VLXD 23/9/2019
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 8/2019 1623/SXD-KT&VLXD 20/8/2019
Cộng bố giá VLXD Hậu Giang tháng 7/2019 1339/SXD-KT&VLXD 17/7/2019
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 6/2019 1177/SXD-KT&VLXD 25/6/2019
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 5/2019 867/SXD-KT&VLXD 17/5/2019
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 4/2019 640/SXD-KT&VLXD 12/4/2019
Giá VLXD Tháng 2 năm 2019 tỉnh Hậu Giang 264/KT&VLXD 18/2/2019
Giá VLXD Tháng 1 năm 2019 tỉnh Hậu Giang 187/SXD-KT&VLXD 25/1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Tháng 11 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 1988/SXD-KT&VLXD 25/11/2018
Giá VLXD Tháng 10 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 1629/SXD-TC&VLXD 10/10/2018
Giá VLXD Tháng 9 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 1362/SXD-KT&VLXD 17/9/2018
Giá VLXD Tháng 6 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 575/SXD-KT&VLXD 15/6/2018
Giá VLXD Tháng 5 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 540/SXD-KT&VLXD 15/5/2018
Giá VLXD Tháng 3 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 329/SXD-KT%VLXD 21/3/2018
Giá VLXD Tháng 2 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 198/SXD-KT&VLXD 27/2/2018
Giá VLXD Tháng 1 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 86/SXD-KT&VLXD 24/1/2018