Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 7/2020 1375/SXD-QLXD 14/7/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 6/2020 1098/SXD-QLXD 13/6/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 5/2020 868/SXD-QLXD 13/5/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 4/2020 664/TB-SXD 13/4/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 3/2020 481/TB-SXD 13/3/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 2/2020 241/TB-SXD 15/2/2020
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 1/2020 71/
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Hậu Giang tháng 12/2019 2089/TB-SXD 19/12/2019
Giá VLXD Tháng 11 năm 2019 tỉnh Hậu Giang 2499/TB-SXD 18/11/2019
Giá VLXD Hậu Giang tháng 10/2019 2083/SXD-KT&VLXD 11/10/2019
Giá VLXD Hậu Giang tháng 9/2019 1951/SXD-KT&VLXD 23/9/2019
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 8/2019 1623/SXD-KT&VLXD 20/8/2019
Cộng bố giá VLXD Hậu Giang tháng 7/2019 1339/SXD-KT&VLXD 17/7/2019
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 6/2019 1177/SXD-KT&VLXD 25/6/2019
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 5/2019 867/SXD-KT&VLXD 17/5/2019
Công bố giá VLXD Hậu Giang tháng 4/2019 640/SXD-KT&VLXD 12/4/2019
Giá VLXD Tháng 2 năm 2019 tỉnh Hậu Giang 264/KT&VLXD 18/2/2019
Giá VLXD Tháng 1 năm 2019 tỉnh Hậu Giang 187/SXD-KT&VLXD 25/1/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD Tháng 11 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 1988/SXD-KT&VLXD 25/11/2018
Giá VLXD Tháng 10 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 1629/SXD-TC&VLXD 10/10/2018
Giá VLXD Tháng 9 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 1362/SXD-KT&VLXD 17/9/2018
Giá VLXD Tháng 6 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 575/SXD-KT&VLXD 15/6/2018
Giá VLXD Tháng 5 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 540/SXD-KT&VLXD 15/5/2018
Giá VLXD Tháng 3 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 329/SXD-KT%VLXD 21/3/2018
Giá VLXD Tháng 2 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 198/SXD-KT&VLXD 27/2/2018
Giá VLXD Tháng 1 năm 2018 tỉnh Hậu Giang 86/SXD-KT&VLXD 24/1/2018