Năm 2022
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 12/2022 4945/TB-SXD 28/12/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 11/2022 4638/TB-SXD 12/12/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 10/2022 3848/TB-SXD 9/11/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 9/2022 3532/TB-SXD 14/10/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 7/2022 2431/TB-SXD 10/8/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 6/2022 2046/TB-SXD 8/7/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 5/2022 1693/TB-SXD 10/6/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 4/2022 1297/TB-SXD 10/5/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 3/2022 939/TB-SXD 08/4/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 2/2022 636/TB-SXD 10/3/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 1/2022 336/TB-SXD 10/2/2022
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 12/2021 57/TB-SXD 10/1/2022
Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 11/2021 3610/TB-SXD 10/12/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 10/2021 3231/TB-SXD 10/11/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 9/2021 2828/TB-SXD 11/10/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 8/2021 2621/TB-SXD 24/9/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 7/2021 2250/TB-SXD 13/8/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 6/2021 2025/TB-SXD 23/7/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 5/2021 1554/TB-SXD 11/6/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 4/2021 1199/TB-SXD 13/5/2021
Công bố giá VLXD tháng 3/2021 03/TB-SXD 28/4/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 2/2021 02/TB-SXD 31/3/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 1/2021 01/TB-SXD 8/3/2021
Công bố giá VLXD Cà Mau Quí IV/2020 04/LS TC-XD 15/1/2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Cà Mau Quí III/2020 03/LS TC-XD 15/10/2020
Công bố giá VLXD Cà Mau Quí II/2020 02/LS TC-XD 25/9/2020
Công bố giá VLXD Cà Mau Quí I/2020 01/LS TC-XD 20/4/2020
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 12/2019 12/LS TC-XD 15/1/2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 9/2019 09/LS TC-XD 15/10/2019
Giá VLXD Cà Mau tháng 8/2019 08/LS TC-XD 15/9/2019
Giá VLXD Cà Mau tháng 7/2019 07/LSTC-XD 15/8/2019
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 6/2019 06/LS TC-XD 15/7/2019
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 5/2019 05/LS TC-XD 15/6/2019
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 4/2019 04/LS TC-XD 15/5/2019
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 3/2019 03/LS TC-XD 15/4/2019
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 2/2019 02/LS TC-XD 15/3/2019
Công bố giá VLXD Cà Mau tháng 1/2019 01/LS TC-XD 15/2/2019
Năm 2018
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá VLXD tháng 12/2018 tỉnh Cà Mau 12/LS TC-XD 15/1/2019
Giá VLXD tháng 11/2018 tỉnh Cà Mau 11/LS TC-XD 15/12/2018
Giá VLXD tháng 10/2018 tỉnh Cà Mau 10/LS TC-XD 15/11/2018
Giá VLXD tháng 9/2018 tỉnh Cà Mau 09/LS TC-XD 15/10/2018
Giá VLXD tháng 8/2018 tỉnh Cà Mau 08/LS TC-XD 15/9/2018
Giá VLXD tháng 7/2018 tỉnh Cà Mau 07/LS TC-XD 15/8/2018
Giá VLXD tháng 6/2018 tỉnh Cà Mau 06/LS TC-XD 16/7/2018
Giá VLXD tháng 5/2018 tỉnh Cà Mau 05/LS TC-XD 20/6/2018
Giá VLXD tháng 4/2018 tỉnh Cà Mau 04/SXD-KT&VLXD 22/5/2018
Giá VLXD tháng 3/2018 tỉnh Cà Mau 03/SXD-KT&VLXD 21/4/2018
Giá VLXD tháng 2/2018 tỉnh Cà Mau 02/LS TC-XD 20/3/2018
Giá VLXD tỉnh Cà Mau tháng 1/2018 01/LS TC-XD 08/02/2018