Năm 2021
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá xăng dầu vùng I năm 2021
Năm 2020
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá xăng dầu vùng I năm 2020
Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Giá xăng dầu vùng I năm 2019