Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung). 236/QĐ-BXD 04/04/2017
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung). 587/QĐ-BXD 29/5/2014
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung). 1173/QĐ-BXD 26/12/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Bộ Công thương công bố nội dung hiệu chỉnh định mức - đơn giá chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp 8001/BCT-TCNL 29/8/2011
Năm 2008
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 6060/QĐ-BCT ngày 14/11/2008 của Bộ Công thương công bố Định mức dự toán chuyên ngành - công tác Lắp đặt trạm biến áp 6060/QĐ-BCT 14/11/2008
Năm 2007
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công văn số 1782/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt máy, thiết bị công nghệ 1782/BXD-VP 16/8/2007
Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần Lắp đặt 1777/BXD-VP 16/08/2007
Năm 2005
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 4/10/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (Phần 3) 33/2005/QĐ-BXD 4/10/2005
Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Phần 1) 33/2005/QĐ-BXD 04/10/2005
Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (Phần 2) 33/2005/QĐ-BXD 04/10/2005