Năm 2019
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28/05/2019 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện 456/QĐ-BXD 28/05/2019
Năm 2017
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung). 235/QĐ-BXD 04/04/2017
Năm 2014
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) 588/QĐ-BXD 29/5/2014
Năm 2012
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung). 1172/QĐ-BXD 26/12/2012
Năm 2011
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán Xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung). 1091/QĐ-BXD 26/12/2011
Năm 2007
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng 1776/BXD-VP 16/08/2007
Năm 2000
Nội dung Số hiệu Ngày ban hành
Quyết định số 19/2000/QĐ-BXD ngày 09/10/2000 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản các công trình trên biển và hải đảo 19/2000/QĐ-BXD 09/10/2000